.:: Verksamheten

.:: Pedagogik

Vår styrka är att implementera förändringar, dvs. få människor att ta till sig nya arbetssätt och rutiner. Grunden för detta är personalens delaktighet och vår förmåga att analysera och visualisera fakta i form av pedagogiska hjälpmedel. Här följer några exempel på sådana pedagogiska hjälpmedel vi använt oss av i olika projekt.

Kompendium

De intervjuer vi gör med de anställda sammanställs till ett kompendium som sedan tjänar som kurslitteratur under den avslutande kampanjen då förändringsprojektet förs ut till de anställda i företaget. Vi är noga med att ta med information från alla intervjuade personer för att de ska känna sig delaktiga i kompendiets tillblivande. Den delaktigheten upplever vi som mycket viktig för projektets framgång.

Kompendiets uppläggning

1. Om företaget

Här presenterar vi företagets historia, dess framgångar, motgångar, produktion, utbyggnader, med mera, genom tiderna samt dess plats i ett större sammanhang. Syftet med det här kapitlet är att börja skapa en helhetssyn hos läsaren och att väcka ett intresse för företaget.

2. Produktionsflödet

Kapitlet inleds med en förklaring av en flödesmodell där varje del i produktionsflödet representeras av ett flödesblock som relaterar till andra flödesblock som ställer krav på varandra för att den stora helheten ska fungera. Sedan gås hela produktionsprocessen igenom, steg för steg och de olika blocken ges ett mer konkret innehåll. Stor vikt läggs vid vilka krav varje block ställer på sin omgivning.

3. Planering

Här beskriver vi såväl långsiktig som kortsiktig planering inom företaget och hur kundens ledtid (väntetid) påverkas av företagets interna planering. Olika typer av planering, till exempel planering av driftstopp och personalplanering, lyfts fram och deras inverkan på produktionen diskuteras.

4. Driftsäkring

Det här kapitlet handlar om behovet av underhåll och skillnaden mellan förebyggande underhåll och avhjälpande underhåll. Det handlar också om att man genom ständiga förbättringar bör sträva mot ett högt och jämt arbetstempo med kontinuerligt förebyggande underhåll i stället för att köra så hårt man orkar tills nåt går sönder och då stanna hela produktionen under tiden som felet åtgärdas.

5. Produktionsekonomi

Här beskrivs kortfattat grundläggande ekonomiska begrepp som intäkt, utgift, kostnad, vinst, avskrivning, tillgångar, skulder, eget kapital mm. Här visas också praktiska exempel på de ekonomiska konsekvenserna av om man handlar rätt eller fel i olika situationer i arbetet.
[ Upp ]

Arbetsdukar

Dessa består av planscher med övningsuppgifter knutna till de olika kapitlen i kompendiet. Arbetet med arbetsdukarna sker i grupp efter det att de olika kapitlen gåtts igenom och syftet är att befästa kunskaperna från genomgången.
[ Upp ]

Simulatorer

Som en del i arbetet att bygga upp en helhetssyn hos de anställda om hur produktionen inom företaget fungerar tar vi fram fram en simulator. De beskriver så verklighetstroget som möjligt hur produktionsflödet fungerar. För att simulatorerna ska ge nya erfarenheter till alla ingår det i reglerna att ingen får utföra sitt vanliga arbete utan alla ska få prova på något nytt.

Simulatorernas lekfulla utformning och deras likhet med monopolspel (med till exempel små legogubbar med röda hjälmar som spelpjäser, händelsekort, papperspengar med mera) har lett till att de blivit mycket uppmärksammade i media.

[Läs mer om simulatorer på sidorna om projekten M40, M100, K2000 och Sunderby sjukhus]

[ Upp ]

Videofilm

I några av våra projekt har vi tagit fram videofilmer i syfte att skapa "vi-anda" bland medarbetarna. Film är ett bra sätt att visa hur man ska arbeta och hur man vill se sin arbetsplats. En del filmer har också varit rena instruktionsfilmer.
[ Upp ]

Föreläsarhandledning och OH-bildserier

Projekten är upplagda så att vi först är kursledare för ett urval av de anställda, projektgruppen, som sedan får vara kursledare för sina kollegor. Då behövs ett material för dessa personer att arbeta med. Därför tar vi fram föreläsarhandledning och OH-bildserier.
[ Upp ]

Skrivning och kursutvärdering

För att kontrollera hur väl utbildningen gått hem, och för att motivera de anställda att följa med på lektionerna, avslutas så utbildningen med ett prov.

Till slut ges en kursutvärdering där de anställda får uttrycka sina åsikter om hur kursen har varit, om de upplever att den gett något, hur väl de tror att förändringsprojektet kommer att lyckas, om det var något de var kritiska över och så vidare.
[ Upp ]

© 2005