.:: Verksamheten

.:: Vår metod

Vår arbetsmetod går ut på att utveckla de "mjuka" delarna, det vill säga människorna, i produktionen. Genom att öka de anställdas känsla av delaktighet, förståelse för hur företaget fungerar och vikten av faktorer som kommunikation och dagligt underhåll, kan ofta stora produktionsökningar erhållas utan dyra investeringar i maskiner.

Fig 1. Maskinen i centrum

Fig 2. Människan i centrum

I Figur 1 visas hur många investeringar görs. Maskiner sätts i centrum och sen får människan efter bästa förmåga försöka anpassa sig till dem. Figur 2 visar hur vi arbetar. Vi sätter människan i centrum och frågar oss hur vi vill arbeta. Sedan sätts maskiner in för att utföra själva grovjobbet utifrån arbetarens direktiv.

Bakgrund

I en artikel i Dagens Industri* om hur effektivt företag fungerar och hur bra de anställda förstår företagens verksamhet kan man läsa:
  • Bara 4-5% av de anställda "på golvet" förstår företagets mål och visioner.
  • Bara 30% av ledningsgrupperna på mellannivå förstår sina företags mål och visioner.
  • Hela 66% av företagen misslyckas med att genomföra sina strategier.
I en artikel i tidningen Verkstäderna kan man också läsa bland annat:
  • Många företag har en mycket låg utnyttjandegrad av sin utrustning.
  • Om man minskar antalet korta, oplanerade stopp i produktionen (genom ett dagligt förebyggande underhåll) kan mycket vinnas.
Ibland kan det vara effektivare att investera i personalen än att köpa nya maskiner. Det handlar ofta om att få personalen att använda befintlig utrustning på rätt sätt.

Beskrivning av metoden

Först görs intervjuer med representanter för de anställda där deras kunskaper och erfarenheter samlas. Intervjuerna sammanställs till ett kompendium som sedan används som kurslitteratur. Till kompendiet tar vi fram arbetsdukar med övningsuppgifter som är kopplade till de olika kapitlen samt undervisningsmaterial som overheadbilder och föreläsarhandledning. Slutligen gör vi också ett simulatorspel vilket så långt som möjligt försöker efterlikna den verkliga processen. Detta påminner till sin karaktär om ett monopolspel. Detta pedagogiska material används sedan i en kort men intensiv kurs som samtliga anställda på företaget får gå igenom. För en djupare genomgång av förloppet, se sidan om metodens beskrivning.

Praktiska erfarenheter av metoden

Metoden har använts inom stora organisationer (upp till 500 personer) vid åtta tillfällen med lyckat resultat. Uttalanden om metoden och dess resultat av chefer och personal finns dokumenterade i en videofilm. Om du är intresserad och kontaktar oss kan vi skicka ett exemplar till dig.

*   Dagens Industris policy gör att man inte kan länka direkt till deras artiklar, trots att de finns på webben. Den som prenumererar på tidningen kan gå in och söka efter den i tidningens arkiv (om du väljer 1998 och söker på ordet visionerna så kommer den som nummer åtta i listan av sökresultat).

© 2005