.:: Verksamheten

.:: Beskrivning av vår metod

I vår metod arbetar vi med förändringsprojekt. I projekten strävar vi efter att de anställda ska känna sig delaktiga. Denna delaktighet ska inspirera till ett ökat engagemang.

Vi skapar en helhetssyn hos de anställda för att de själva ska inse och förstå vad som är rätt sätt att jobba på och, inte minst, varför man ska jobba på just det sättet. Det handlar alltså om att frigöra den inneboende potentialen hos de anställda.

Arbetet bedrivs i projektform där ett representativt urval av de anställda ingår i projektgruppen. Det är denna projektgrupp som sedan får presentera materialet för de övriga anställda i företaget.

Arbetsgång

1. Inledning

Diskussion med ledningen om vad som skall uppnås och vilka problemområden som finns.

2. Förstudie

Den förstudie vi gör utgör ett beslutsunderlag för ledningen. Ur förstudien framgår vad som skall göras, vem som skall göra vad, hur lång tid det tar och vad det kommer att kosta. Förstuden utgör en projektplan för förändringsprojektet. Under förstudien genomför vi intervjuer med personalen dels för att få deras syn på problemområdet och vilka möjligheter som finns, dels för att se vilket förtroende personalen har för oss som personer. Vi anser att förtroende är en förutsättning för att projektet skall bli framgångsrikt.

3. Förändringsprojekt

Projektet genomförs i samarbete med ledning och personal enligt projektplanen i förstudien. Mål, strategi och arbetsrutiner tas fram tillsammans med personalen. Pedagogiska verktyg framställs för att på ett praktiskt och lättfattligt sätt föra ut projektets budskap till de anställda.

4. Kampanj

Budskapet i förändringsprojektet förs ut till alla berörda av ledningen och personalen i projektgruppen. Det är då de pedagogiska verktygen från fas tre används.

5. Mätning

Företaget följer upp projektets mål och presenterar detta löpande för personalen.

6. Utvärdering

Ett antal månader efter genomfört förändringsprojekt utvärderas resultatet av projektet i ekonomiska termer.

© 2005