.:: Företaget

.:: Då, Nu och i Framtiden

Företaget bildades i februari 1990 av Leif Gustafsson.


De första åren

De första åren var företagets inriktning teknisk konsultation samt utbildning inom olika teknikområden. Idén var att utgöra en extra resurs åt i första hand stora företag. Utbildning var först och främst inriktad mot vidareutbildning av tekniker inom områdena data, elektronik och reglerteknik. En stor del av de uppdrag som genomfördes var direkt kopplade till Leifs erfarenheter inom processtyrning, signalbehandling och programmering.

Ny inriktning

Efter några år ändrades företagets inriktning mot organisationsförändringar inom företag och hur dessa implementeras. Orsaken till denna förändrade inriktning var att vi insåg att man med mycket små ekonomiska medel kunde skapa stora ekonomiska mervärden för företag. Ett förändrat synsätt hos personalens kan t.ex. påtagligt förändra produktiviteten. De projekt som genomfördes inom detta område blev mycket framgångsrika.

Metodutveckling

Vi hade på ett tidigt stadium klart för oss att projektets framgång berodde på hur man lyckades med implementeringen. Därför utvecklade vi en uppsättning pedagogiska verktyg som fick medarbetarna att tänka till, dra egna slutsatser och därmed komma till insikt om varför man skall arbeta på ett visst sätt för att bli framgångsrik. Vi förstod också att delaktighet var nyckelfaktorn för att personalen skulle ta till sig förändringar i synsätt och arbetssätt. Därför formaliserade vi våra erfarenheter från genomförda projekt till en metod.

Framtiden

I dag arbetar vi uteslutande som organisationskonsulter och praktiserar vår metod hos såväl stora som små företag och inom offentlig verksamhet. Denna verksamhet vill vi utveckla vidare för att nå en större geografisk spridning och nå ut till fler små företag.

Ett mycket uppskattat pedagogiskt verktyg som vi tagit fram i fleratalet av de förändringsprojekt vi deltagit i är simulatorer. Med simulatorer menar vi inte datorsimulatorer som används enskilt för att optimera produktionsflöden. De simulatorer som vi tagit fram baseras på att en grupp tillsammans simulerar en verksamhet, diskuterar problemställningar, störningars inverkan och hur dessa skall minimeras. Man söker lösningar tillsammans och lär av varandra.

Vi planerar att ta fram simulatorer som kan användas för att belysa generella problemställningar inom ekonomi, distribution, planering etc.

© 2005